Stadgar

Arne Aggefors Minnesfond

24 december 1949      - TILL MINNET AV EN SOM VERKLIGEN GJORDE SKILLNAD -                22 april 2013

Stadgar


Stadgar för Arne Aggefors InsamlingstiftelseStiftelsens namn

§ 1

Stiftelsens benämns Arne Aggefors Minnesfond


Stiftelsens ändamål

§ 2

Arne Aggefors Minnesfond skall främja Tumba Handbolls fortlevnad som ideell förening. Stiftelsen skall kunna stödja ungdomsverksamheten och varje år dela ut minst hälften av den årliga avkastning till någon/några personer som ideellt och med stolthet verkar inom föreningen i sann ”Arneanda”


Ändamålet må fullföljas bl. a. genom stöd av olika arrangemang på ungdomsnivå som syftar till att utveckla IFK Tumba Handboll eller som i övrigt syftar till att stimulera människor inom föreningen att bidra med ideella insatser.


Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål.


Stiftelsens medel

§ 3

För främjande av stiftelsens ändamål må avkastning tas i anspråk. Stiftelsens kapital är vid bildandet efter donatorers skriftliga utfästelser om bidrag ca 20 000 kronor. Utöver dessa medel kommer inkomsterna under ”minnesmatchen” den 31 augusti 2013 oavkortat tillfalla Stiftelsen.

Stiftelsens medel får aldrig underskrida 20 000 kronor.


§ 4

För främjande av stiftelsens ändamål kan stiftelsen även använda bidrag, gåvor och testamentariska förordnanden från utomstående samt andra medel som kan tillfalla stiftelsen.


Stiftelsens styrelse

§ 5

Stiftelsens angelägenheter skall handhas av en styrelse som har sitt säte i Tumba.


§ 6

Stiftelsens tillgångar förvaltas av styrelsen.


§ 7

Styrelsen skall bestå av fyra till fem personer (4-5) alla ordinarie ledamöter, samtliga utsedda för en tid av minst tre (23) år åt gången där ej annorlunda sägs nedan. Styrelseuppdrag upphör, där ej annorlunda sägs nedan, vid slutet av det första ordinarie sammanträde enligt § 9 som hålls under andra kalenderåret efter det att styrelseledamot respektive suppleant utsågs.


I sin första sammansättning skall styrelsen bestå de personer som framgår av styrelseprotokoll, se bilaga.


Ordförande i stiftelsens styrelse utses av styrelsen.§ 8

Styrelsen är beslutsför när minst 3/4 av antalet ledamöter är närvarande.

Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än hälften av de närvarande röstar för. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.


Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.


Stiftelsen företräds och dess namn och firma tecknas även av den eller de personer, som styrelsen därtill utser.


§ 9

Styrelsen sammanträder till ordinarie möte minst två (2) gånger om året på kallelse av ordföranden eller i övrigt då någon styrelseledamot begär det. Utseende av nya styrelseledamöter sker vid första ordinarie sammanträde under året.


§ 10

Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden jämte den eller de ytterligare personer, som vid varje sammanträde därtill utses.


Protokoll skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt.


Räkenskaper och revisor

§ 11

Stiftelsens räkenskaper omfattar kalenderår.


§ 12

Stiftelsens förvaltning och räkenskaper skall granskas av en auktoriserad revisor, som utses av styrelsen.


Revisorns uppdrag må avslutas om denne eller styrelsen så begär. Styrelsen skall då utse ny revisor i den avgångnes ställe.


Tillsyn

§ 13

Stiftelsen är underkastad tillsyn i enlighet med bestämmelserna i stiftelselagen (1994:1220).


 

Ändring av stiftelsens stadgar

§ 14

Förutom §§ 2, 7 och 14 kan dessa stadgar ändras genom beslut av styrelsen vid två (2) på varandra följande sammanträden, vilka dock inte behöver vara ordinarie. Ändring av stadgar får göras utan statlig myndighets tillstånd.


Stiftelsens ändamål i § 2 får inte ändras utan Kammarkollegiets medgivande.


Bestämmelserna i § 7 kan ändras endast genom enhälligt beslut av samtliga ordinarie styrelseledamöter.


Denna § 14 får inte ändras.


________________________

Tumba den 9 augusti 2013
____________________            ___________________

Stefan Högquist                         Claes Hallgren


Tumba den 13 juni 2013Stefan Högquist              Claes Hallgren

Ordförande                               Kassör     Hämta hem stadgarna, pdf fil

     


Arne Aggefors Insamlingsstiftelse c/o Hallgren - Korpvägen 12 - 147 43 Tumba - kontakt@arnesminne.se